امروز : چهارشنبه 1 فروردين ماه 1397

ورود

نام کاربری: 

 کلمه رمز : 

  ثبت نام در مدرسه
  فراموشی کلمه عبور

 


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

2

امير حسين

اسدزاده

user12-01

اول دو

3

امير حسين

امانت

user12-02

اول دو

4

پويا

انصاري

user12-03

اول دو

5

پارسا

پويامهر

user12-05

اول دو

6

هومن

جسوري راد

user12-06

اول دو

7

شايان

جمال زاده

user12-07

اول دو

8

مهدي

حسني هرزندي

user12-08

اول دو

9

محمد عرفان

حق ساي خشه چي

user12-09

اول دو

10

مهدي

رنجگران

user12-10

اول دو

11

عليرضا

سهرابي

user12-11

اول دو

12

اميرحسين

سيف

user12-12

اول دو


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

13

آرمين

صادقي

user12-13

اول دو

14

محمد حسان

عباسبور

user12-14

اول دو

15

عطا

عراقي

user12-15

اول دو

16

شروين

عطا بور

user12-16

اول دو

17

عطااله

غفوريان

user12-17

اول دو

18

ائلياد

فرزانه

user12-18

اول دو

19

سايمان

فطورچي

user12-19

اول دو

20

امير محمد

کندواني اصل

user12-20

اول دو

21

امير حسين

مهرور

user12-21

اول دو

22

علي

ناصري آذري

user12-22

اول دو

23

امير حسن

نيک محضر

user12-23

اول دو

24

نيما

هنرور

user12-24

اول دو


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

25

عرفان

عليزاده

user12-25

اول دو

26

برهان

آقامحمدي آمقاني

user13-01

اول سه

27

سيدپارسا

برهان رضائي

user13-02

اول سه

28

صدرا

جباري فرخي

user13-03

اول سه

29

عطا

جواني

user13-04

اول سه

30

پارسا

جودي حقيقي

user13-05

اول سه

31

مهرداد

حديدي

user13-07

اول سه

32

هومن

خسروي اسکوئي

user13-08

اول سه

33

اميرحسين

ستاري كردآباى

user13-09

اول سه

34

مهدي

سليم باسمنج

user13-10

اول سه

35

پاشا

شهيدي نشرودکلي

user13-11

اول سه

36

عطا

صادق زاده بناب

user13-12

اول سه


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

37

فرهام

عباس يقين

user13-13

اول سه

38

عرفان

عليزاده

user13-14

اول سه

39

ماهان

قيصر

user13-15

اول سه

40

رسا

كاظم شايان

user13-16

اول سه

41

سيدمبين

محدث خلخالي

user13-17

اول سه

42

عرفان

مريخي

user13-18

اول سه

43

ماني

مسعودي تيکمه داش

user13-19

اول سه

44

عرفان

مه آبادي

user13-20

اول سه

45

محمد

همائي سرشت

user13-21

اول سه

46

آرمين

هوشنگي

user13-22

اول سه

47

مبين

علي زاده

user13-23

اول سه

48

سجاد

امين راجب مارالاني

user13-24

اول سه


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

49

ايليا

صفايي سردرود

user13-25

اول سه

50

کيارش

آفتابي اسفنگره

user11-01

اول يك

51

امير

آقايي ارزنق

user11-02

اول يك

52

کسري

اطهري بيرق

user11-03

اول يك

53

مهدي

رشيدي بافتاني

user11-04

اول يك

54

محسن

روغني ممقاني

user11-05

اول يك

55

ماهان

سليمان نژاد

user11-06

اول يك

56

مهران

صادقزاده

user11-07

اول يك

57

صدرا

صالحپورمرندي

user11-09

اول يك

58

حميدرضا

طاالبي نانسا

user11-10

اول يك

59

عليرضا

علمداري

user11-11

اول يك

60

محمد كسري

غفاري پور صالح

user11-12

اول يك


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

61

سالار

فتحي

user11-13

اول يك

62

عليسان

قاعدي

user11-15

اول يك

63

حسين

كاظمي خسرقي

user11-16

اول يك

64

عرفان

محمودي فرخاد

user11-17

اول يك

65

مهدي

مردبي غم

user11-18

اول يك

66

سيد علي

معصومي اسكوئي

user11-19

اول يك

67

پارسا

مهري

user11-20

اول يك

68

اميررضا

نوبري فرجي

user11-21

اول يك

69

علي

نوروزي

user11-22

اول يك

70

امير عطا

مرداني

user11-23

اول يك

71

امير حسين

خسروشاهي

user11-24

اول يك

72

علي اكبر

رسول زاده

user11-25

اول يك


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

73

مهدي

بزرگ زاده

user5-01

پنجم يک

74

عرفان

بيگ زاده

user5-02

پنجم يک

75

پويا

توپچيان

user5-03

پنجم يک

76

کامياب

حنا ساز

user5-04

پنجم يک

77

عليسان

ذکري

user5-05

پنجم يک

78

امير حسين

عدل خواست

user5-06

پنجم يک

79

عرفان

رضاپور خليل

user5-07

پنجم يک

80

ميلاد

سعادتي

user5-08

پنجم يک

81

مهدي

سيمين

user5-09

پنجم يک

82

محمد رضا

صمدي

user5-10

پنجم يک

83

محمد صدرا

عباسپور

user5-11

پنجم يک

84

آرمين

عبدالهي

user5-12

پنجم يک


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

85

فراز

فتحنائي

user5-13

پنجم يک

86

عليرضا

قرباني

user5-14

پنجم يک

87

اميررضا

مرداني القلنديس

user5-15

پنجم يک

88

ميثم

ملك پور

user5-16

پنجم يک

89

مهرداد

منصوري

user5-17

پنجم يک

90

مازيار

نجائي آبادي

user5-18

پنجم يک

91

امير محمد

تقي نژاد

useram2-01

پيش دبستانی وآمادگی دو

92

فرسان

ارقند

useram2-02

پيش دبستانی وآمادگی دو

93

ابوالفظل

باقري متنق

useram2-03

پيش دبستانی وآمادگی دو

94

ياسين

پور علي

useram2-04

پيش دبستانی وآمادگی دو

95

پرهام

جعفر زاده كهنموئي

useram2-05

پيش دبستانی وآمادگی دو

96

امير حسين

حجتي نژاد

useram2-06

پيش دبستانی وآمادگی دو


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

97

احسان

داودي تبريزي

useram2-07

پيش دبستانی وآمادگی دو

98

امير علي

رستمي

useram2-08

پيش دبستانی وآمادگی دو

99

امير حسين

رضائي كهنمويي

useram2-09

پيش دبستانی وآمادگی دو

100

امير رضا

ظهوري كهنموئي

useram2-11

پيش دبستانی وآمادگی دو

101

عطا

فرشباف بقائي

useram2-12

پيش دبستانی وآمادگی دو

102

پارسا

كاظم نيا

useram2-13

پيش دبستانی وآمادگی دو

103

مهسا

بالاپور

useram2-14

پيش دبستانی وآمادگی دو

104

عرشيا

علي پور سعيد

useram2-16

پيش دبستانی وآمادگی دو

105

مير مهدي

شايان

useram1-01

پيش دبستانی وآمادگی يك

106

محمد هادي

اسدي دباغ زاده

useram1-02

پيش دبستانی وآمادگی يك

107

ابوالفظل

پويا فر

useram1-04

پيش دبستانی وآمادگی يك

108

ياشار

تن آرا باروق

useram1-05

پيش دبستانی وآمادگی يك


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

109

پارسا

دوستي

useram1-06

پيش دبستانی وآمادگی يك

110

رادين

رابط قنادي

useram1-07

پيش دبستانی وآمادگی يك

111

علي اكبر

رقيمي گيتي

useram1-09

پيش دبستانی وآمادگی يك

112

امير حسين

زنجيري

useram1-10

پيش دبستانی وآمادگی يك

113

عطا

زينال خيري

useram1-11

پيش دبستانی وآمادگی يك

114

اشكان

شفائي

useram1-12

پيش دبستانی وآمادگی يك

115

فرهان

فرهاينه

useram1-18

پيش دبستانی وآمادگی يك

116

سيد عطا

فكاري

useram1-19

پيش دبستانی وآمادگی يك

117

سهند

كارآموز

useram1-20

پيش دبستانی وآمادگی يك

118

امير محمد

كشتيبان

useram1-21

پيش دبستانی وآمادگی يك

119

رضا

نقيبي

useram1-23

پيش دبستانی وآمادگی يك

120

آرين

نمك دوست اسفهلان

useram1-24

پيش دبستانی وآمادگی يك


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

121

محمد رضا

نيكنام آذر

useram1-25

پيش دبستانی وآمادگی يك

122

مير مهدي

آخرت خواه حكم آباد

user4-01

چهارم يک

123

اميد

ابراهيمي

user4-02

چهارم يک

124

مهديار

ابقائي

user4-03

چهارم يک

125

عرفان

اسلامي

user4-04

چهارم يک

126

نيما

اکبري زاد

user4-05

چهارم يک

127

مهدي

اكبري سروري

user4-06

چهارم يک

128

طاها

امير روحاني

user4-07

چهارم يک

129

علي

بابائي ميلق

user4-08

چهارم يک

130

امير

برادران ستار زاده

user4-09

چهارم يک

131

امير حسين

بنائي هروان

user4-10

چهارم يک

132

مهدي

پژند

user4-11

چهارم يک


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

133

عرفان

پورحسين

user4-12

چهارم يک

134

مهدي

پورعلي محمد سردرودي

user4-13

چهارم يک

135

حامد

حسيني اسکنداني

user4-14

چهارم يک

136

آرمين

دولتي

user4-15

چهارم يک

137

محمد حسين

روغني

user4-16

چهارم يک

138

محمد عرفان

زابلي پور

user4-17

چهارم يک

139

اتيلا

سلطاني

user4-18

چهارم يک

140

محمد

عطايي دولت آبادي

user4-19

چهارم يک

141

بهراد

فاني

user4-20

چهارم يک

142

مهدي

فتحي

user4-21

چهارم يک

143

ايلمان

فرشباف آقاجاني

user4-22

چهارم يک

144

حميدرضا

کريمي حقي

user4-23

چهارم يک


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

145

دانيال

محمودي آذري

user4-24

چهارم يک

146

عرفان

معصومي

user4-25

چهارم يک

147

سينا

ملفوظي

user4-26

چهارم يک

148

پويا

نصيري بصير

user4-27

چهارم يک

149

اميررضا

منادي

user4-28

چهارم يک

150

حامد

محمد حسين پور

user4-29

چهارم يک

151

آرمين

اثني عشري

user23-01

دوم سه

152

محمد رضا

الطاف بخشايش

user23-02

دوم سه

153

پارسا

باقر زاده

user23-03

دوم سه

154

امير مهدي

بلالي دستجردي

user23-04

دوم سه

155

محمد مهيار

پور محمد

user23-05

دوم سه

156

مير مبين

حسين زاده شکيب

user23-06

دوم سه


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

157

اميررضا

رضا حماد

user23-07

دوم سه

158

آروين

زلفي

user23-08

دوم سه

159

آيدين

شاملي

user23-09

دوم سه

160

محمد

شهري

user23-10

دوم سه

161

امير

عبداله پور

user23-11

دوم سه

162

پويا

علي بکلي

user23-12

دوم سه

163

سهيل

شاهين مهر

user23-13

دوم سه

164

آرمين

فرهنگ

user23-14

دوم سه

165

ماهان

قهرماني

user23-15

دوم سه

166

مهراب

کفش نوچي اقدم

user23-16

دوم سه

167

امير علي

نيک مهر

user23-17

دوم سه

168

مهدي

يار نيلچيان

user23-18

دوم سه


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

169

نيما

صاغري

user23-19

دوم سه

170

کيارش

فيضي

user23-20

دوم سه

171

رضا

بهشتي اصل

user23-21

دوم سه

172

ايليا

آرباتاني

user22-01

دوم دو

173

ارشيا

اونچي صمدزاده

user22-02

دوم دو

174

آريان

بدري

user22-03

دوم دو

175

ائلمان

بهان فر

user22-04

دوم دو

176

محمد فريد

خداقلي پور

user22-05

دوم دو

177

سعيد

دادجوي ارشتناب

user22-06

دوم دو

178

علي

دادستان

user22-07

دوم دو

179

متين

دليلي

user22-08

دوم دو

180

عرفان

رحماني

user22-09

دوم دو


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

181

شايان

رسوليان

user22-10

دوم دو

182

آرين

سعادتي

user22-12

دوم دو

183

سپهر

عين منصوري

user22-14

دوم دو

184

پويا

شعباني

user22-15

دوم دو

185

پارسا

شکري

user22-16

دوم دو

186

ارال

شهاب نيا

user22-17

دوم دو

187

هومن

عابديني

user22-18

دوم دو

188

صالح

قمي اسکوئي

user22-19

دوم دو

189

آراز

گلشن رضائيه

user22-20

دوم دو

190

پوريا

نجفي

user22-21

دوم دو

191

اميررضا

حاجي خانمحمدي

user22-22

دوم دو

192

محمد

اعلم پور

user21-01

دوم يک


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

193

فرزاد

برادري قزلجه

user21-02

دوم يک

194

پارسا

پور محمدعبداللهي

user21-03

دوم يک

195

پارسا

پوريان

user21-04

دوم يک

196

مبين

جعفري سرشت

user21-05

دوم يک

197

امير رضا

جديري

user21-06

دوم يک

198

محمد رضا

حبيب چشمه

user21-07

دوم يک

199

امير مهدي

حسابي شترباني

user21-08

دوم يک

200

آيدين

رشيدي سرند

user21-09

دوم يک

201

عرفان

رنجبر

user21-10

دوم يک

202

امير مهدي

سعدي ملك كيان

user21-11

دوم يک

203

حميد رضا

صبرعليپور

user21-12

دوم يک

204

پويا

عطوفت

user21-13

دوم يک


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

205

فراز

فرين نيا

user21-14

دوم يک

206

آرين

کيان فر

user21-15

دوم يک

207

محمد

لطفي

user21-16

دوم يک

208

پارسا

مهشيد فر

user21-17

دوم يک

209

عرشيا

وجدي

user21-18

دوم يک

210

محمد نبي

سهرابي

user21-19

دوم يک

211

محمد

سالار جليلي

user21-20

دوم يک

212

حميد رضا

صمدي

user21-21

دوم يک

213

سيد ماهان

حجازي فر

user21-23

دوم يک

214

عرفان

انصاري

user32-01

سوم دو

215

رضا

انوري ارشتناب

user32-02

سوم دو

216

آرتين

بهبودي

user32-03

سوم دو


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

217

مير فراز

پور ابراهيم هدايت

user32-04

سوم دو

218

ميثم

تشخيص آبادي

user32-05

سوم دو

219

مجتبي

حاجي زاده ليل آبادي

user32-06

سوم دو

220

آراز

خالق پور

user32-07

سوم دو

221

سجاد

خطائي سابق

user32-08

سوم دو

222

مهرداد

ديانتيان

user32-09

سوم دو

223

مهران

ديانتيان

user32-10

سوم دو

224

علي

شمشيري

user32-11

سوم دو

225

سپهر

عبدالرحيمي دانشور

user32-12

سوم دو

226

دانيال

کاظمي

user32-13

سوم دو

227

امير حسين

لطيفي عزيزي

user32-14

سوم دو

228

مهدي

محقق ارومي

user32-15

سوم دو


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

229

امير رضا

مختار پور

user32-16

سوم دو

230

پارسا

مفيدي عالي

user32-17

سوم دو

231

پارسا

واحد بيک محمدي

user32-18

سوم دو

232

مهدي

ابراهيم زاده

user31-01

سوم يک

233

ايليا

احمدي

user31-02

سوم يک

234

سهيل

اقدامي

user31-03

سوم يک

235

مهدي

باقر زاده يگانه

user31-04

سوم يک

236

شروين

تجلائي

user31-05

سوم يک

237

مير محمد

حسين خطيبي

user31-06

سوم يک

238

عطا

درخوشي

user31-07

سوم يک

239

سينا

رسولي

user31-08

سوم يک

240

علي

ستاره

user31-09

سوم يک


رديف

تصوير

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

کلاس

241

هادي

سيمين

user31-10

سوم يک

242

رادمهر

عباچي خياباني

user31-11

سوم يک

243

مهدي

کريم زاده قويدل

user31-12

سوم يک

244

عليرضا

فلكي تبريزي

user31-13

سوم يک

245

محمد

لطفي حيائي

user31-14

سوم يک

246

احسان

مظفر نيا

user31-15

سوم يک

247

پويا

موسي خاني

user31-16

سوم يک

خوش ‌آمديد

 «عَلِّمِ النّاسَ عِلْمَكَ وَ تَعَلَّمْ عِلْمَ غَیرِكَ »

دانش خود را به مردم بیاموز و دانش دیگران را یادگیر

از امام حسن مجتبی علیه‏السلام 

عضویت در خبرنامه مدرسه

Powered by WebGozar

نمايش ساعت

تبريز

آمار سايت

جستجو در سايت

آمار سايت

خلاصه آمار بازديد

تعداد کاربران آنلاين
20 نفر
تعداد بازديدکنندگان

كليه حقوق اين سايت متعلق به مجتمع آموزشي غير دولتی ناب می باشد.